งานประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๕ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

งานประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๕
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
หลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริ ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ สู่วิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal
ก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิด-19 แบบยั่งยืน

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานมอบรางวัล

ณ ศูนย์ประชุมพุทธวิชชาลัย กรุงเทพมหานคร
……………………………..
A รางวัล ธรรมทายาท
คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้เข้ารับรางวัล

A1 สาขา พระธรรมทูตดีเด่น
A2 สาขา พระนักปกครองดีเด่น
A3 สาขา พระนักเทศน์ดีเด่น
A4 สาขา พระนักพัฒนาดีเด่น
A5 สาขา พระนักส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนดีเด่น
A6 สาขา แม่ชีนักพัฒนาดีเด่น
A7 สาขา แม่ชีนักปกครองดีเด่น
A8 สาขา ผู้อนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น
……………………………..
B รางวัล มิเร่อร์ โกลด์โกลบอล
คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้เข้ารับรางวัล
B1 สาขา ศิลปินมหาชนดีเด่น
B2 สาขา ผู้นำองค์กรดีเด่น
B3 สาขา นักธุรกิจดีเด่น
B4 สาขา ผลิตภัณฑ์ดีเด่น
B5 สาขา นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น
B6 สาขา ข้าราชการดีเด่น
B7 สาขา ครูผู้สอนดีเด่น
B8 สาขา พลเมืองจิตอาสาดีเด่น
……………………………..
C รางวัล วิสาขา
คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้เข้ารับรางวัล
C1 สาขา ครอบครัวดีเด่น
C2 สาขา พ่อพระในดวงใจดีเด่น
C3 สาขา ลูกกตัญญูดีเด่น
C4 สาขา นักเรียนดีเด่น
C5 สาขา เยาวชนจิตอาสาดีเด่น
……………………………..