รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล วิสาขา ๒๕๖๕

งานประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๕
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
หลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริ ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ สู่วิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal
ก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิด-19 แบบยั่งยืน

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานมอบรางวัล

ณ ศูนย์ประชุมพุทธวิชชาลัย กรุงเทพมหานคร
……………………………..

C รางวัล วิสาขา

 • C1-01 ร.ต. โสภณ สาสกุล ข้าราชการบำนาญ
 • C1-02 น.ส. ทิพย์วรรณ สุพิเพชร
 • C2-01 นาย บุญสืบ ชัยวุฒิ
 • C2-02 นาย ปกรณ์ ภูผาลีซอ
 • C2-03 นาย สุผล เหมอุปถัมภ์
 • C2-04 นาย ธิติพงศ์ ใบหอม บริษัท ใบหอมโปรดักชั่น 2005 จำกัด
 • C3-01 ดร. วิธุฌา แก้วมโน
 • C3-02 นาย ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
 • C3-03 ว่าที่ร้อยตรี กฤษดา กฤตเมธานนท์ ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • C3-04 นาย ธนพล คงเจี้ยง ผู้ทรงคุณวุฒิในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • C3-05 นาย ธันย์ชนน ศรีอัษฎาวุธกุล ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • C3-06 น.ส. กุลจิรัสย์ สุวรรณธนิน ร้านปืนคอมแบทกัน
 • C3-07 น.ส. จิรัฐิติกาล จันทราทิพย์ เลขานุการประจำคณะกรรมการการตำรวจ
 • C3-08 น.ส. วิษณีย์ โอบอ้อม ผู้ช่วยผู้จัดการกองประกวดมิสเอิร์ธไทยแลนด์ เวทีนางงามเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก
 • C3-09 นาย สัญญา ยะมะกะ ที่ปรึกษากองประกวดมิสเอิร์ธไทยแลนด์ นางงามเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • C3-10 น.ส. พัชริดา งอนกิ่ง มิสเอิร์ธแอร์ไทยแลนด์ 2021
 • C3-11 ร.ต.ท.หญิง กิตติยา ภูมิสูง มิสเอิร์ธสอเตอร์ไทยแลนด์ 2021
 • C3-12 นาย มหัทธน พิมพ์ชัยศรี บริษัท มหัทธน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • C3-13 น.ส. อินธิมนต์ จารุแพทย์
 • C3-14 นาง ภูพสุธา จารุสีทอง
 • C3-15 นาย ปกรณ์ จงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลจิตจงรักษ์ จังหวัดกระบี่
 • C3-16 น.ส. เกษศิฐาณัชฎิ์ สวนอินทร์ บริษัท ก้องกิ่มเฮงปิโตรเลียม จำกัด
 • C3-17 นาง บุษชษา กลัดกลีบ บริษัท ไทโชคดีแม่สอด จำกัด
 • C3-18 น.ส. กิตติยา มีศรีสวัสดิ์ ร้านชบาไทย นวดเพื่อสุขภาพ
 • C3-19 นาย ฐาปกรณ์ รัตนกิตติกรกุล
 • C3-20 น.ส. สุริยาพร วิริยะพงศ์
 • C3-21 นาง สาลี่ คณะสุข เจ้าของโรงหล่อพระสาลี่
 • C3-22 น.ส. โศรยา ทรงวุฒิ
 • C3-23 น.ส. พัชระภรณ์ กนกกุล
 • C3-24 นาย ธีราภัทร์ รัตนอุดมโชค
 • C3-25 น.ส. นนทพันธ์ นนทะคำจันทร์
 • C3-26 นาย ยุทธการ พลบุตร
 • C3-27 น.ส. ไพรินทร์ จันตา
 • C3-28 ด.ญ. สุภพิชา กิมอิ่ม ค่ายเพลง ทีวีมิวสิค
 • C4-01 น.ส. อันโมล ชาร์มา
 • C4-02 ด.ญ. ปวีร์กุล กลัดกลีบ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • C4-03 ด.ญ. ปภาวรินทร์ เพ็ชรจันทึก ร.ร.อนุบาลภูเก็ต
 • C4-04 ด.ช. พงษ์ อุทัยแพน
 • C5-01 ด.ญ. ปราชภัทร เจริญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
 • C5-02 น.ส. ดาวนิล มุงอินทร์ วิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถี