รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล วิสาขา ๒๕๖๕

งานประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๕
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
หลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริ ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ สู่วิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal
ก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิด-19 แบบยั่งยืน

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานมอบรางวัล

ณ ศูนย์ประชุมพุทธวิชชาลัย กรุงเทพมหานคร
……………………………..

C รางวัล วิสาขา

 • C1-01 นาย สุเทพ เทพธรรม (เทพทอง ทูลใจ)
 • C1-02 นาย พิรัช ครุฑศิริ (นพคุณ อรุณรุ่ง)
 • C1-03 นาย เอกประพันธ์ พาณิชย์พงส์ กำปั้น
 • C1-04 นาย สุระ ธีระกล นิ๊กกี้
 • C1-05 น.ส. วิรสุดา จงจอหอ
 • C1-06 นาย ณพบ ประสบลาภ กิตติถนอม นักแสดง ช่อง 7
 • C1-07 นายฎนัย สัมฤทธิ์ผ่อง ดำ เดือนเพ็ญ ศิลปินเพลงเพื่อชีวิต
 • C1-08 น.ส. สุภาพร เชื้อสิงห์ ลูกศิษย์พี่แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์
 • C1-09 นาย สรนันทน์ ร. เอกวัฒน์
 • C1-10 น.ส. ณิชาภา มีศีลธรรม ศิลปิน วง CHOCOLATE KIT
 • C1-11 นาย พิชญตม์ แก้วสกุณี (เคภัทรพล) ดารานักแสดง ละครสารวัตรใหญ่ ช่อง7สี
 • C1-12 นาย สิปปภาส ชื่นใจเล็ก นักแสดงจากเรื่อง the series my boy วุ่นนักรักซะเลย
 • C1-13 นาย สหรัฐ โพธิ์เตี้ย นักแสดงจากเรื่อง the series my boy วุ่นนักรักซะเลย
 • C1-14 นาย ศุภมงคล กลับทวี นักแสดงจากเรื่อง the series my boy วุ่นนักรักซะเลย
 • C1-15 นาย ปฎิพัทธ์ ตรีคุณา นักแสดงจากเรื่อง the series my boy วุ่นนักรักซะเลย
 • C1-16 นาย สิทธิกรณ์ จันทนา นักแสดงจากเรื่อง the series my boy วุ่นนักรักซะเลย
 • C1-17 นาย จิรเมธ จู ดารา นักแสดงจากเรื่อง the series my boy วุ่นนักรักซะเลย
 • C1-18 น.ส. อาทิตยา จันทร์สองสี
 • C1-19 นาย ธัชวินย์ สวนเสริมศักดิ์
 • C1-20 นาย สมศักดิ์ จินาพร
 • C1-21 น.ส. ธนัญญา รอดนำพา
 • C1-22 นาง เจนจิรา บุญประธรรม
 • C1-23 นาย ไพศาล ไตร่ตรอง
 • C1-24 นาย ธีรเมธ เครือน้ำคำ ศิลปิน พจน์ ทศพร
 • C1-25 นาย สำเริง โฉมงาม
 • C1-26 น.ส. นิยม ขาชาวงษ์
 • C1-27 นาง ตรีรัตน์ ชูชม
 • C1-28 น.ส. ณัฐชะนัน บุญพันธ์ น้ำหนึ่ง เอวสะดิ้ง
 • C1-29 นาย นพรัตน์ เสถียรโชติ
 • C1-30 นาย ปัญญา ประเสริฐสังข์
 • C1-31 นาย บุญถิ่น สมใจ
 • C1-32 นาง ทิพย์ อินอัญชัน
 • C1-33 น.ส. เรไร ทิพย์พานทอง
 • C1-34 นาย ณัฐพล ยอดบุรี
 • C1-35 นาย ศักดา จันทะคาม บริษัท มิวสิค ไร้ท์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • C1-36 นาย ธีรภัทร บุตรรักษ์ บริษัท มิวสิค ไร้ท์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • C1-37 นาย ชัยวัฒน์ ทองรวย
 • C1-38 น.ส. นิศารัตน์ มงคล
 • C1-39 นาย สรวิชญ์ เกิดสาย วงดนตรี กันเองมิวสิค อ.ตาคลี
 • C1-40 วงดนตรี กันเองมิวสิค อ.ตาคลี 1 นาย สมเด็จ อินทะชิต 2 นาย มนต์ชัย กัญญาเลิศ 3 นาย สราวุธ กลิ่นเกสร 4 นาย ขวัญชัย นารอด 5 นาย วรพงศ์ สาเลิศ 6 นาย ณัฐพร บุญสาร
 • C1-41 นาย ชัชพงศ์ พรหมราช
 • C2-01 ร.ต. โสภณ สาสกุล ข้าราชการบำนาญ
 • C2-02 น.ส. ทิพย์วรรณ สุพิเพชร
 • C3-01 นาย ประกิจ เสาร์แก้ว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล
 • C3-02 นาย บุญสืบ ชัยวุฒิ
 • C3-03 นาย ปกรณ์ ภูผาลีซอ
 • C3-04 นาย สุผล เหมอุปถัมภ์
 • C4-01 ดร. วิธุฌา แก้วมโน
 • C4-02 นาย ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
 • C4-03 ว่าที่ร้อยตรี กฤษดา กฤตเมธานนท์ ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • C4-04 นาย ธนพล คงเจี้ยง ผู้ทรงคุณวุฒิในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • C4-05 นาย ธันย์ชนน ศรีอัษฎาวุธกุล ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • C4-06 น.ส. กุลจิรัสย์ สุวรรณธนิน ร้านปืนคอมแบทกัน
 • C4-07 นาย กิตติ กรโกสียกาจ
 • C4-08 นาง อธิชา ธรรมริยา
 • C4-09 นาย นพวิชญ์ หริสร
 • C4-10 น.ส. อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์
 • C4-11 น.ส. วิษณีย์ โอบอ้อม ผู้ช่วยผู้จัดการกองประกวดมิสเอิร์ธไทยแลนด์ เวทีนางงามเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก
 • C4-12 นาย สัญญา ยะมะกะ ที่ปรึกษากองประกวดมิสเอิร์ธไทยแลนด์ นางงามเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • C4-13 น.ส. พัชริดา งอนกิ่ง มิสเอิร์ธแอร์ไทยแลนด์ 2021
 • C4-14 ร.ต.ท.หญิง กิตติยา ภูมิสูง มิสเอิร์ธสอเตอร์ไทยแลนด์ 2021
 • C4-15 น.ส. อุบลวรรณา ตินตบุตร ที่ปรึกษาพรรคเพื่อชาติไทย, ที่ปรึกษา 28 ธันวาพระเจ้าตากสินมหาราช
 • C4-16 นาย มหัทธน พิมพ์ชัยศรี บริษัท มหัทธน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • C4-17 น.ส. อินธิมนต์ จารุแพทย์
 • C4-18 นาง ภูพสุธา จารุสีทอง
 • C4-19 นาย ปกรณ์ จงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลจิตจงรักษ์ จังหวัดกระบี่
 • C4-20 น.ส. เกษศิฐาณัชฎิ์ สวนอินทร์ บริษัท ก้องกิ่มเฮงปิโตรเลียม จำกัด
 • C4-21 นาง บุษชษา กลัดกลีบ บริษัท ไทโชคดีแม่สอด จำกัด
 • C4-22 น.ส. กิตติยา มีศรีสวัสดิ์ ร้านชบาไทย นวดเพื่อสุขภาพ
 • C4-23 นาย ฐาปกรณ์ รัตนกิตติกรกุล
 • C4-24 น.ส. สุริยาพร วิริยะพงศ์
 • C4-25 นาง สาลี่ คณะสุข เจ้าของโรงหล่อพระสาลี่
 • C4-26 น.ส. โศรยา ทรงวุฒิ
 • C4-27 น.ส. พัชระภรณ์ กนกกุล
 • C4-28 นาย ธีราภัทร์ รัตนอุดมโชค
 • C4-29 น.ส. นนทพันธ์ นนทะคำจันทร์
 • C4-30 นาย ยุทธการ พลบุตร
 • C4-31 น.ส. ไพรินทร์ จันตา
 • C4-32 ด.ญ. สุภพิชา กิมอิ่ม ค่ายเพลง ทีวีมิวสิค
 • C4-33 นาง นันทิยา รัมณีย์รัตนากุล
 • C4-34 น.ส. ปิยรัศมิ์ พรมมา
 • C4-35 ด.ญ. ปัญญาภัษ พรหมนิล
 • C5-01 ด.ญ. ปราชภัทร เจริญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
 • C5-02 น.ส. ดาวนิล มุงอินทร์ วิสาหกิจชุมชนขุมทองเกษตรนวัตวิถี
 • C5-03 น.ส. สุธิมา ฤทธิ์พิรัตน์ โรงเรียนวัดทรงธรรม
 • C5-04 ด.ญ. สิรินทรา ศรแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์
 • C5-05 ด.ช. ศักดิธัช จินดำ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
 • C5-06 ด.ญ. จิวแอนนา ฮอฟสตาด
 • C5-07 น.ส. วิภาวินี ใจบุญ
 • C6-01 น.ส. อันโมล ชาร์มา
 • C6-02 ด.ญ. ปวีร์กุล กลัดกลีบ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • C6-03 ด.ญ. ปภาวรินทร์ เพ็ชรจันทึก ร.ร.อนุบาลภูเก็ต
 • C6-04 ด.ช. พงษ์ อุทัยแพน โรงเรียนบ้านหัวโกรก จ.ชลบุรี
 • C6-05 ด.ช. รัฐภูมิ สาดแฟง นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงกระดาน อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
 • C6-06 ด.ช. ธนโชติ สังข์อยู่ นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงกระดาน อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
 • C6-07 ด.ญ. อริสา สีสุข
 • C6-08 ด.ญ. ปิยนุช อินเลี้ยง นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงกระดาน อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
 • C6-09 ด.ญ. จารุวรรณ คงเจริญ นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงกระดาน อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
 • C6-10 ด.ญ. กัญญาณัฐ เปาวะนา นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงกระดาน อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
 • C6-11 ด.ญ. ญาดา คำฤกษ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงกระดาน อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
 • C6-12 ด.ญ. จันทรรัตน์ คงเถื่อน นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงกระดาน อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
 • C6-13 ด.ญ. สุภัสสร วินทะไชย
 • C6-14 ด.ญ. สุนันทา ทองภา นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงกระดาน อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
 • C6-15 ด.ญ. มณีนุช วรดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงกระดาน อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
 • C6-16 ด.ญ. จิรฐิตา จูด้วง นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงกระดาน อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
 • C6-17 ด.ญ. ชุติกาญจน์ จันนาค นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงกระดาน อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
 • C6-18 น.ส. พรทิพย์ ประดับคำ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
 • C6-19 น.ส. พัทธ์ณีตา ธนะสุนทร
 • C6-20 ด.ญ. ธนัชพร เจื้อยสกุล โรงเรียนวิทยาสาธิต
 • C6-21 ด.ญ. ณัฐณิชา เอ่งฉ้วน โรงเรียน เทศบาลปลูกปัญญาในอุปถัมภ์
 • C6-22 ด.ญ. ชนากานต์ สิงหเกรียงไกร Joy bilingual school
 • C6-23 ด.ญ. ชนัญชิดา อาษาวัง
 • C6-24 ด.ช. จิรัชย์ชา ขวาแซ้น