รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล ธรรมทายาท ๒๕๖๕

งานประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๕
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
หลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริ ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ สู่วิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal
ก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิด-19 แบบยั่งยืน

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานมอบรางวัล

ณ ศูนย์ประชุมพุทธวิชชาลัย กรุงเทพมหานคร
……………………………..

A รางวัล ธรรมทายาท

 • A1-01 พระวิเทศโพธิคุณ (สุเทพ ทับทิมเทศ) เจ้าอาวาสวัดสมานราษฎร์ จ.ชลบุรี
 • A1-02 พระครูเมธีชยาภิวัฒน์ (ไพทูล อตฺถวํโส ป.ธ.๖). วัดจอมสุดาราม กรุงเทพมหานคร
 • A1-03 พระใกล้รุ่ง ปญฺญาวชิโร (มณีรัตน์) วัดดอนเกลือ อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • A1-04 พระครูวิมลปัทมนันท์ (กิตติภพ ประยูรคง)
 • A1-05 พระพีรวัส คงอยู่
 • A2-01 พระ ยุทธนา เวสวร
 • A3-01 พระราชปัญญารังสี (วีระเวส สุวีโรป.ธ.๗ ,ดร.) เจ้าอาวาส วัดชิโนรสารามวรวิหาร
 • A3-02 พระครูอุปการธรรมจิต เจ้าอาวาส วัดตลุกดู่ อ.ทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
 • A3-03 พระอธิการ สุพิศ พาสง่า
 • A4-01 พระมหานัทวุธ สำเภา วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพฯ
 • A4-02 พระครูสุทธิเขมคุณ (สุบิน) สุดพล เจ้าอาวาสวัดแสงทองธราวาส จังหวัดชัยภูมิ
 • A4-03 พระกิตติพันธ์ กิตติพโล วัดจันทรสุข
 • A4-04 พระอาจารย์ ภาตรีนัย กิตฺติสาโร (สังสะโอกาส)
 • A4-05 พระครูสมุห์ ธีรศักดิ์ (ภาษี)
 • A4-06 พระมหาทรงศักดิ์ กนฺตวีโร (บำรุงราษฎร์)
 • A4-07 พระรุ่งศักดิ์ ยอดคีรี (สกฺกวฑฒโน)
 • A4-08 พระสมาน ต่อบุญ (สมาหิโต)
 • A5-01 พระมหาธวัชชัย กิตฺติปญฺโญ เจ้าอาวาส วัดชลธารประสิทธิ์ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่
 • A5-02 พระปลัด ณัฐพล โฆสคุโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสมานราษฎร์ จ.ชลบุรี
 • A6-01 แม่ชีเที่ยงธรรม เมตตานิมิตธรรม สถานปฏิบัติเมตตานิมิตธรรม
 • A8-01 น.ส. ณีรนุช กีรติกุลทวี (เชพเพิร์ด) เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก เพื่อนแสงแห่งธรรม และ Theory Test UK For Thai
 • A8-02 น.ส. รัตติกาล พูนกลัด พุทธสาวิกา (แม่ชีไทย) พุทธคยา อินเดีย