รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล ธรรมทายาท ๒๕๖๕

งานประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๕
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
หลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริ ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ สู่วิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal
ก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิด-19 แบบยั่งยืน

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานมอบรางวัล

ณ ศูนย์ประชุมพุทธวิชชาลัย กรุงเทพมหานคร
……………………………..

A รางวัล ธรรมทายาท

 • A1-01 พระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต พิมหิน) วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 • A1-02 พระวิเทศโพธิคุณ (สุเทพ ทับทิมเทศ) เจ้าอาวาสวัดสมานราษฎร์ จ.ชลบุรี
 • A1-03 พระครูเมธีชยาภิวัฒน์ (ไพทูล อตฺถวํโส ป.ธ.๖). วัดจอมสุดาราม กรุงเทพมหานคร
 • A1-04 พระใกล้รุ่ง ปญฺญาวชิโร (มณีรัตน์) วัดดอนเกลือ อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • A1-05 พระครูวิมลปัทมนันท์ (กิตติภพ ประยูรคง)
 • A1-06 พระพีรวัส คงอยู่
 • A2-01 พระ ยุทธนา เวสวร
 • A2-02 พระครู เกษมวัฒนาภรณ์
 • A3-01 พระราชปัญญารังสี (วีระเวส สุวีโรป.ธ.๗ ,ดร.) เจ้าอาวาส วัดชิโนรสารามวรวิหาร
 • A3-02 พระครูอุปการธรรมจิต เจ้าอาวาส วัดตลุกดู่ อ.ทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
 • A3-03 พระอธิการ สุพิศ พาสง่า
 • A3-04 พระครูสมุห์ ประเสริฐ พัตรสิงห์
 • A4-01 หลวงปู่โชค อุตตโม สำนักหลวงปู่โชค อุตตโม จ.นครราชสีมา
 • A4-02 พระมหานัทวุธ สำเภา วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพฯ
 • A4-03 พระครูสุทธิเขมคุณ (สุบิน) สุดพล เจ้าอาวาสวัดแสงทองธราวาส จังหวัดชัยภูมิ
 • A4-04 พระกิตติพันธ์ กิตติพโล วัดจันทรสุข
 • A4-05 พระสมุห์ประกาศ อชิโต (เมืองน้อย) ผอ.ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติต้นบุญวิสาขา วัดบึงพระนางทอง จ.กำแพงเพชร
 • A4-06 พระอัครพนธ์ นิพฺภโย แสงมณี ครูสอนพระปริยัติธรรม วัดพงษ์สัก อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
 • A4-07 พระอาจารย์ ภาตรีนัย กิตฺติสาโร (สังสะโอกาส)
 • A4-08 พระครูสมุห์ ธีรศักดิ์ (ภาษี)
 • A4-09 พระมหาทรงศักดิ์ กนฺตวีโร (บำรุงราษฎร์)
 • A4-10 พระรุ่งศักดิ์ ยอดคีรี (สกฺกวฑฒโน)
 • A4-11 พระสมาน ต่อบุญ (สมาหิโต)
 • A4-12 พระอธิการปราช สุขิโณ วัดสามบัณฑิต จ.พระนครศรีอยุธยา
 • A4-13 พระสมพร กิตติคุโณ ประธานสงฆ์ สำนักสงฆ์วัดป่าพุทธสถิตย์ จ.อุบลราชธานี
 • A4-14 พระธีรเดช เดชปัญโญ (เชาว์ปัญญานิตย์) วัดดอนสาลี ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
 • A4-15 พระครูปิยววรณ พิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย
 • A4-16 พระพิภพ พลวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
 • A5-01 พระมหาธวัชชัย กิตฺติปญฺโญ เจ้าอาวาส วัดชลธารประสิทธิ์ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่
 • A5-02 พระปลัด ณัฐพล โฆสคุโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสมานราษฎร์ จ.ชลบุรี
 • A5-03 พระครูปลัดธนภณ กิจฺจสาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลาดพร้าว
 • A6-01 พระ เอกชัย ปงลังกา วิปัสสนาธรรมสถานหมู่บ้านพระเจ้าทันใจ
 • A7-01 แม่ชีเที่ยงธรรม เมตตานิมิตธรรม สถานปฏิบัติเมตตานิมิตธรรม
 • A8-01 นาย เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
 • A8-02 น.ส. จิรัฐิติกาล จันทราทิพย์ เลขานุการประจำคณะกรรมการการตำรวจ
 • A8-03 นาย ธิติพงศ์ ใบหอม บริษัท ใบหอมโปรดักชั่น 2005 จำกัด
 • A8-04 น.ส. ณีรนุช กีรติกุลทวี (เชพเพิร์ด) เจ้าของเพจเฟซบุ๊กเพื่อนแสงแห่งธรรม และ Theory Test UK For Thai
 • A8-05 น.ส. รัตติกาล พูนกลัด พุทธสาวิกา (แม่ชีไทย) พุทธคยา อินเดีย
 • A8-06 นาย อุตมะ ปภาภูะนะนันต์
 • A9-01 นาย ชยพล เกษมเนตร์
 • A9-02 น.ส. ดวงใจ สัมพันธ์แพ
 • A9-03 นาย อโนชา ไชยศร
 • A9-04 นาย ธนธัส สุขเอี่ยม
 • A9-05 นาย เกรียงไกร บัวทัน
 • A9-06 นาย ขวัญ บุญประเสริฐ
 • A9-07 นาย คมสร แย้มโมด
 • A9-08 นาย ณัทภพ ศิริวงค์
 • A9-09 นาย ณัฐปกรณ์ ลายสวัสดิ์
 • A9-10 นาย ไชยวัฒนะ ใสแสง
 • A9-11 นาย นฤนาท นาคปรากฎ
 • A9-12 นาย ภูมิพัฒน์ ภาพันธ์
 • A9-13 นาย พัฐสกุลธ์ สุภรังษี
 • A9-14 นาย สุรศักดิ์ บุญปลูก
 • A9-15 น.ส. ธัญญรัชด์ โรจนเกียรติเมธ
 • A9-16 นาย ศรัญย์พร กังวลทรัพย์
 • A9-17 น.ส. วราลัย กังวลทรัพย์
 • A9-18 นาย ชัยชนะ นิยมศิลป์
 • A9-19 นาย ดรัณ เข็มเพ็ชร์