งานประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๕
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
หลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริ ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ สู่วิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal
ก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิด-19 แบบยั่งยืน

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานมอบรางวัล

ณ ศูนย์ประชุมพุทธวิชชาลัย กรุงเทพมหานคร
……………………………..
A รางวัล ธรรมทายาท
คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้เข้ารับรางวัล

A1 สาขา พระธรรมทูตดีเด่น
A2 สาขา พระนักปกครองดีเด่น
A3 สาขา พระนักเทศน์ดีเด่น
A4 สาขา พระนักพัฒนาดีเด่น
A5 สาขา พระนักส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนดีเด่น
A6 สาขา พระอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น
A7 สาขา แม่ชีนักพัฒนาดีเด่น
A8 สาขา ผู้อนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น
A9 สาขา ศิลปินสืบสานวัฒนธรรมไทยดีเด่น
……………………………..
B รางวัล มิเร่อร์ โกลด์โกลบอล
คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้เข้ารับรางวัล
B1 VIP รวมทุกสาขา
B2 สาขา ผู้นำองค์กรดีเด่น
B3 สาขา นักธุรกิจดีเด่น
B4 สาขา ผลิตภัณฑ์ดีเด่น
B5 สาขา ข้าราชการดีเด่น
B6 สาขา ครูผู้สอนดีเด่น
B7 สาขา นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น
B8 สาขา พลเมืองจิตอาสาดีเด่น
……………………………..
C รางวัล วิสาขา
คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้เข้ารับรางวัล
C1 สาขา ศิลปินมหาชนดีเด่น
C2 สาขา ครอบครัวดีเด่น
C3 สาขา พ่อพระในดวงใจดีเด่น
C4 สาขา ลูกกตัญญูดีเด่น
C5 สาขา เยาวชนจิตอาสาดีเด่น
C6 สาขา นักเรียนดีเด่น
……………………………..