ข้อมูลสื่อมวลชน เดลิมิเร่อร์ออนไลน์
.

ชื่อ-นามสกุล นาย อาทิตย์ รู้รอบ
ภาษาอังกฤษ Mr. Artit Rurop
ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว
เลขที่บัตรประชาชน 1 8402 00021 64 9
เลขที่บัตร DM-099-668
วันออกบัตร 20 พฤศจิกายน 2566
บัตรหมดอายุ 20 พฤศจิกายน 2568
.
ข้อพึงปฎิบัติ
1. บัตรนี้เป็นบัตรประจำตัวสื่อมวลชน
2. ต้องติดบัตรนี้ตลอดเวลาและแสดงบัตรทุกครั้งในขณะปฎิบัติหน้าที่
3. ข้อมูลสื่อมวลชนออนไลน์กับบัตรไม่ตรงกัน ถือเป็นอันยกเลิก
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้กรุณาส่งคืน
5. การแอบอ้างใช้บัตรถือว่ามีความผิดทางกฎหมายอาญา
ติดต่อสอบถาม 02-0488574