สำนักงาน กกพ. ร่วมมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและ โรงพยาบาลในสังกัด

สำนักงาน กกพ.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำ MOU ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หวังลดภาระค่าไฟฟ้าและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนตามสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ ห้องชัยจินดา อาคารศรียานนท์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการดำเนินงานในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (MOU) โดยนายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. และ พลตำรวจโท ยงเกียรติ มนปราณีต ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีคุณธิดารัตน์ สุวรรณชัยโฆษิต รองเลขาธิการ สำนักงาน กกพ. พร้อมด้วย นายนฤมิตร สว่างผล ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. พลตำรวจตรี บรรพต มุ่งขอบกลาง รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และพลตำรวจตรี ธเรศ แก้วละเอียด รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ

โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กกพ. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นการสร้างหลักประกันว่านักเรียนในถิ่นทุรกันดาร และประชาชนจะได้รับความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ รวมถึงมีบริการด้านสุขภาพและด้านการแพทย์ที่ดีขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนตามสิทธิมนุษยชน

#สำนักงานกกพ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ #ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน