“ชีวิตกับลายเส้น” โดย ฐาปนันดรศิลปิน ชวน หลีกภัย

“ชีวิตกับลายเส้น” โดย ฐาปนันดรศิลปิน ชวน หลีกภัย

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านทัศนศิลป์ ประจำปี 2566 ณ หอศิลป์วังหน้า โดยได้รับเกียรติจาก นายนุรักษ์ มาประณีต องค์คมนตรี เป็นประธาน มีท่านอาจารย์กมล สุวุฒิโฑ กล่าวถ้อยแถลงการจัดนิทรรศการ พร้อมด้วย ดร.นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กล่าวรายงานการจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติ, และฐาปนันดรศิลปิน ชวน หลีกภัย กล่าวถึงการแสดงนิทรรศการผลงาน “ชีวิตกับลายเส้น” ในครั้งนี้ โดยภายในงานมีท่านเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ร่วมอ่านบทกวี, สุรชัย จันทิมาธร (หงา คาราวาน) ร่วมร้องบทเพลง “เดือนเพ็ญ” สร้างบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง และในช่วงสุดท้าย ฐาปนันดรศิลปิน ชวน หลีกภัย ร่วมโชว์เป่าแซกโซโฟน กับดนตรีวง S.TRIO วังหน้า ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติในงานมากมาย

โครงการนิทรรศการเชิดชูผู้มีผลงานทัศนศิลป์ ประจำปี 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินด้านทัศนศิลป์ ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับองค์กร สังคมและประเทศชาติ และเผยแพร่องค์ความรู้ของศิลปินด้านทัศนศิลป์ ให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้นำมาเป็นแบบอย่างในด้านการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการดำเนินชีวิต จากบุคคลที่ประสบความสำเร็จด้านทัศนศิลป์เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเอง ในโอกาสที่ ท่านชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานรัฐสภา ได้รับการประกาศยกย่องจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้ได้รับนาม “ฐาปนันตรศิลปิน ชวน หลีกภัย” ฐาปนันดรศิลปิน หมายถึง ผู้เป็นหลักก่อตั้งโครงการศิลปินแห่งชาติ ผู้สร้างสรรค์ ผลงานที่เป็นประโยชน์และทรงคุณค่าของประเทศชาติ ให้มีการสืบทอดเป็นภูมิปัญญาของแผ่นดินต่อไป และในปีการศึกษา 2565 ท่านชวน หลีกภัย ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ผลงาน “ชีวิตกับลายเส้น” ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางศิลปะในขั้นสูงพิเศษ นอกเหนือไปจากการบันทึกภาพธรรมดาโดยทั่วไป เป็นผลงานการบันทึกจากเรื่องราวต่างๆ เช่น บุคคลสำคัญ นักการเมือง บุคคลทั่วไป รวมถึงสิ่งพบเห็นในงานการเมือง การปฏิบัติภารกิจ ชีวิตประจำวัน งานพิธี งานบวช งานศพ งานแต่งงาน การปราศรัย หาเสียง ทิวทัศน์ ต้นไม้ ใบไม้ที่ชอบ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งหมดล้วนเป็นผลจากการบันทึกอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์การเขียนอย่างหลากหลายชนิด

ท่านชวน หลีกภัย เคยเข้ารับศึกษาทางด้านศิลปะที่โรงเรียนศิลปศึกษา แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในปัจจุบัน) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านทัศนศิลป์ มีพื้นฐานความรักและชอบศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การวาดภาพลายเส้น” มีผลงานหลากหลายรูปแบบ อาทิ ภาพบุคคล ภาพทิวทัศน์ และ ภาพสัตว์ มีความวิจิตรงดงามควรค่าแก่การเก็บรักษา และเผยแพร่สู่สาธารณชน จึงเป็นที่มาของการจัดแสดงนิทรรศการผลงานท่านชวน หลีกภัย ครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์วังหน้า เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในงานครั้งนั้นได้จำหน่ายภาพวาดลายเส้น เป็นเงิน 1 ล้านบาทซึ่งท่านมอบให้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดตั้ง “กองทุนทัศนศิลป์ชวน หลีกภัย” สำหรับเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่นั้นมาจวบจนปัจจุบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒศิลป์ ได้รับเกียรติจากท่านชวน หลีกภัย กรุณามอบภาพบันทึกแทนการจดจำซึ่งใช้เวลาบันทึกอันยาวนานกว่า 30 ปี มีจำนวนภาพบันทึกกว่า 10,000 ภาพ นำมาคัดเลือกประมาณ 250 ภาพ สำหรับจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านทัศนศิลป์ ประจำปี 2566 “ชีวิตกับลายเส้น” โดยฐาปนันดรศิลปิน ชวน หลีกภัย เป็นการจัดครั้งที่ 2 เพื่อเชิดชูเกียรติท่านชวน หลีกภัย โดยภาพวาดที่นำมา จัดแสดงในครั้งนี้เป็นภาพ ขาว-ดำ และภาพเขียนสี จำแนกเนื้อหาออกเป็น 5 ชุด ประกอบด้วย 1. ชุดภาพเหมือนนายชวน หลีกภัย, 2. ชุดภาพบุคคลสำคัญและนักการเมืองไทย, 3. ชุดภาพบุคคลทั่วไป ภารกิจและชีวิตประจำวัน, 4. ชุดภาพเกี่ยวกับศาสนา 5. ชุดภาพทิวทัศน์ ต้นไม้ ใบไม้

นิทรรศการเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านทัศนศิลป์ ประจำปี 2566 “ชีวิตกับลายเส้น” โดยฐาปนันดรศิลปิน ชวน หลีกภัย จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ณ หอศิลป์ วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวัน (วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์) เวลา 09.00-16.00 น. ชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย