ข้อมูลสื่อมวลชน เดลิมิเร่อร์ออนไลน์
.

ชื่อ-นามสกุล นาย สุมินทร์ ช้างสุวรรณ
ภาษาอังกฤษ Mr. Sumin Changsuwan
ตำแหน่ง บรรณาธิการ หัวหน้าผู้สื่อข่าวภูมิภาค
เลขที่บัตรประชาชน 3 1002 03546 04 4
เลขที่บัตร DM-006-65
วันออกบัตร 17 พฤศจิกายน 2565
บัตรหมดอายุ 17 พฤศจิกายน 2566
.
ข้อพึงปฎิบัติ
1. บัตรนี้เป็นบัตรประจำตัวสื่อมวลชน
2. ต้องติดบัตรนี้ตลอดเวลาและแสดงบัตรทุกครั้งในขณะปฎิบัติหน้าที่
3. ข้อมูลสื่อมวลชนออนไลน์กับบัตรไม่ตรงกัน ถือเป็นอันยกเลิก
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้กรุณาส่งคืน
5. การแอบอ้างใช้บัตรถือว่ามีความผิดทางกฎหมายอาญา
ติดต่อสอบถาม 02-0488574