Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ไทยโคเซ็น แฟร์ 2023 มิติใหม่ของการผลิต “วิศวกรพันธุ์ใหม่ ไทยโคเซ็น” ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

สำนักงานโครงการสถาบันไทยโคเซ็น สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันโคเนแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KOSEN-KMITL) และสถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KOSEN KMUTT) ร่วมกันจัดงาน Thai KOSEN Fair 2023 เพื่อเผยแพร่ระบบการศึกษา KOSEN และหลักสูตรที่รองรับภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ รวมทั้งการแสดงผลงานจากการประกวดระดับนานาชาติของนักศึกษา การอภิปรายมุมมองของการพัฒนาความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาและอุตสาหกรรม การจัดนิทรรศการของภาคอุตสาหกรรมเต็มพื้นที่ การแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันไทยโคเนและสถาบันโคเซ็นที่ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


สำนักงานโครงการสถาบันไทยโคเซ็น สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันโคเนแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KOSEN-KMITL) และสถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KOSEN KMUTT) ร่วมกันจัดงาน Thai KOSEN Fair 2023 เพื่อเผยแพร่ระบบการศึกษา KOSEN และหลักสูตรที่รองรับภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ รวมทั้งการแสดงผลงานจากการประกวดระดับนานาชาติของนักศึกษา การอภิปรายมุมมองของการพัฒนาความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาและอุตสาหกรรม การจัดนิทรรศการของภาคอุตสาหกรรมเต็มพื้นที่ การแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันไทยโคเนและสถาบันโคเซ็นที่ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของไทยมีสัดส่วนการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นอยู่ในอันดับสูงสุด จึงได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นในการนำระบบการศึกษารูปแบบ KOSEN เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะขั้นสูง สร้างความมั่นใจในการพิจารณาเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมระดับสูง ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ได้รับความไว้วางใจจากประเทศญี่ปุ่น ในการนำระบบการศึกษาหลักสูตร KOSEN ที่สมบูรณ์แบบที่มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ ปุ่น โดยผ่านระบบการประเมินคุณภาพมาตรฐาน (KOSEN International Standards: KS) ที่จะมีผลบังคับใช้กับสถาบันโคเช็นแห่ง สจล. และสถาบันโคเซ็นแห่ง มจธ. ในการรับรองคุณภาพมาตรฐานให้เทียบเท่าสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่นในปีการศึกษา 2568 เมื่อมีผู้สำเร็จการศึกษาและเข้าสู่สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม

“เป้าหมายของการจัดงานในวันนี้ เพื่อต้องการให้สังคมไทยเข้าใจหลักสูตรโคเซ็น และรับรู้ถึงการเป็นวิศวกรพันธุ์ใหม่ที่เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป อย่างสร้างสรรค์ ด้วยทักษะการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นผู้นำและคิดแก้ปัญหา สามารถสร้างหุ่นยนต์ หรือสร้างระบบเชิงวิศวกรรมออกมาเพื่อนำไปใช้งานได้อย่างแท้จริงภายใต้การสนับสนุนของภาคอุตสาหกรรมระหว่างการศึกษา สามารถไปสร้างผลงานจนได้รับรางวัลระดับนานาชาติมาแล้วทั้งจากองค์กรระหว่างประเทศ การแข่งขันหุ่นยนต์ประดิษฐ์ที่ญี่ปุ่น นักศึกษาไทยโคเซ็นมีความโดดเด่น ทฤษฎีแม่น ปฏิบัติจริง มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นจากการเรียนในชั้นเรียน ทำให้มีทั้งทักษะด้านภาษาที่ดีและพร้อมที่ จะสร้างนวัตกรรมใหม่แก่ภาคอุตสาหกรรม”

ในช่วง 10 ปีแรกของโครงการได้กำหนดเป้าการผลิตวิศวกรจากหลักสูตร 5 ปี จำนวน 1,080 คน โดยนักเรียนทุนรุ่นแรกที่จะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ในปีการศึกษา 2567 จำนวน 24 คน และที่มีนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้รับทุนไปศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเช็นประเทศญี่ปุ่น หลักสูตร 7 ปี ในระดับปริญญาตรี จำนวน 72 ทุน ครบทุกชั้นปีในปีการศึกษาหน้า ในขณะที่สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. และสถาบันโคเซ็นแห่ง มจธ. จะเริ่มจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง (Advanced Course) เพื่อรองรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 5 เข้าศึกษาต่อเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนต่อและทำงานในสถานประกอบการไปพร้อมๆ กัน รวมทั้งนักศึกษามีโอกาสได้ไปฝึกอบรม และไปทำวิจัยที่สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในสถาบันไทยโคเซ็นด้วย

สำหรับหลักสูตรไทยโคเซ็น ที่เปิดสอนที่สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KOSEN-KMILT) ประกอบด้วยหลักสูตร Mechatronics Engineering, Computer Engineering และ Electrical and Electronics Engineering ขณะที่สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KOSEN KMUTT) จัดการเรียนการสอนหลักสูตร Automation Engineering, Biological Engineering และ Agricultura Engineering มีเป้าหมายเพื่อผลิตวิศวกรสำหรับภาคอุตสาหกรรม ตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนของประเทศได้ โดยใช้เวลาเรียนสั้นลง สามารถออกแบบ สร้างสรรค์ชิ้นงาน ลงมือทำเป็น ทำงานได้เร็วขึ้นและทำงานได้จริง ส่วนเส้นทางการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพนั้นหลังจากเรียนสำเร็จหลักสูตร 5 ปีแล้ว ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงขึ้น สถาบันไทยโคเซ็นทั้งสองแห่งได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรรองรับในลักษณะที่สอดคล้องกับผู้ที่ต้องปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนการศึกษาและขยายเงื่อนไขทุนการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้หลังสำเร็จการศึกษา

สำหรับการจัดงาน ไทยโคเซ็นแฟร์ 2023 ในวันนี้มีภาคอุตสาหกรรมจำนวนมาก สนใจเข้าร่วมงานให้ความร่วมมืในกรับนักศึกษสถานไทยโคเซ็ปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเข้าทำงาน งานไทยโคเซ็นแฟร์ 2023 ในวันนี้จึงเป็นการรวมพลังจากองค์กรที่ภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา ร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริม สร้างความมั่นคงแก่หลักผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโคเซ็น ให้เป็นวิศวกรสายพันธุ์ใหม่ที่มีความพร้อมตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ส่วนการจัดกิจกรรมในงาน Thai KOSEN Fair 2023 มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การแสดงผลงานถ่ายทอดประสบการณ์ การแสดงผลงานของนักศึกษาไทยโคเซ็นและแนะแนวการศึกษา การเสวนาวิชาการเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย” การอภิปราย เรื่อง “ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมด้วยวิศวกรรมโคเชั่น” การจัดนิทรรศการของสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นิทรรศการของสถาบันโคเช็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KOSEN KMUTT) นิทรรศการของศิษย์เก่ารุ่นพี่โคเซ็นที่สำเร็จการศึกษา KOSEN จากประเทศญี่ปุ่น ท่ามกลางการจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์และแสดงผลงานของภาคอุตสาหกรรมชั้นนำที่มีความร่วมมือกับสถาบันไทยโคเชั่นทั้งสองแห่งและแสดงเจตจำนงที่ จะทำความร่วมมือในการจัดการศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการรับเข้าทำงานหลังนักศึกษาสำเร็จการศึกษากว่า 30 แห่ง