ข้อมูลสื่อมวลชน เดลิมิเร่อร์ออนไลน์
.

ชื่อ-นามสกุล นาย ไพโรจน์ กิจวิริยะกุล
ภาษาอังกฤษ Mr. Pairoj Kijwiriyakul
ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว
เลขที่บัตรประชาชน 3 8499 00266 60 6
เลขที่บัตร DM-096-668
วันออกบัตร 20 พฤศจิกายน 2566
บัตรหมดอายุ 20 พฤศจิกายน 2568
.
ข้อพึงปฎิบัติ
1. บัตรนี้เป็นบัตรประจำตัวสื่อมวลชน
2. ต้องติดบัตรนี้ตลอดเวลาและแสดงบัตรทุกครั้งในขณะปฎิบัติหน้าที่
3. ข้อมูลสื่อมวลชนออนไลน์กับบัตรไม่ตรงกัน ถือเป็นอันยกเลิก
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้กรุณาส่งคืน
5. การแอบอ้างใช้บัตรถือว่ามีความผิดทางกฎหมายอาญา
ติดต่อสอบถาม 02-0488574