ข้อมูลสื่อมวลชน เดลิมิเร่อร์ออนไลน์
.

ชื่อ-นามสกุล นาย นิมิตร รอดรับบุญ
Name-Surname Mr. Nimit Rodrubboon
ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว
Position Journalist
เลขที่บัตรประชาชน 3 1017 00505 30 4
เลขที่บัตร/Card number DM-032-667
วันออกบัตร/Issue date 1 มกราคม 2566
บัตรหมดอายุ/Expired card 31 ธันวาคม 2567
.
ข้อพึงปฎิบัติ
1. บัตรนี้เป็นบัตรประจำตัวสื่อมวลชน
2. ต้องติดบัตรนี้ตลอดเวลาและแสดงบัตรทุกครั้งในขณะปฎิบัติหน้าที่
3. ข้อมูลสื่อมวลชนออนไลน์กับบัตรไม่ตรงกัน ถือเป็นอันยกเลิก
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้กรุณาส่งคืน
5. การแอบอ้างใช้บัตรถือว่ามีความผิดทางกฎหมายอาญา
ติดต่อสอบถาม 02-0488574