ข้อมูลสื่อมวลชน เดลิมิเร่อร์ออนไลน์
.
นายชีวันธร ภูษี
ชื่อ-นามสกุล นาย ชีวันธร ภูษี
ภาษาอังกฤษ Mr. Cheewunthorn pusri
ตำแหน่ง หัวหน้ากองบรรณาธิการ

เลขที่บัตร DM-004-667
วันออกบัตร 1 มกราคม 2566
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2567
.
ข้อพึงปฎิบัติ
1. บัตรนี้เป็นบัตรประจำตัวสื่อมวลชน
2. ต้องติดบัตรนี้ตลอดเวลาและแสดงบัตรทุกครั้งในขณะปฎิบัติหน้าที่
3. ข้อมูลสื่อมวลชนออนไลน์กับบัตรไม่ตรงกัน ถือเป็นอันยกเลิก
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้กรุณาส่งคืน
5. การแอบอ้างใช้บัตรถือว่ามีความผิดทางกฎหมายอาญา