วันตำรวจ 2566 พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ผบ.ตร. ย้ำไม่ต้องดูแลผู้บังคับบัญชา ให้อุทิศเวลาเพื่อประชาชน

เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2566 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝากถึงข้าราชการตำรวจ ย้ำไม่ต้องดูแล ผบ.ตร. ไม่ต้องดูแลผู้บังคับบัญชา ให้อุทิศเวลาเพื่อพี่น้องประชาชน พร้อมให้คำมั่นกับประชาชนในยุคของตนจะดูแลให้ดีที่สุด และ ผบ.ตร.จะลงไปเยี่ยมข้าราชการตำรวจหน่วยต่างๆ โดยไม่บอกกล่าว

สารจาก ‘ผบ.ตร.’ เนื่องใน ‘วันตำรวจ’ 17 ตุลาคม 2566 ขอยึดมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ตั้งมั่นในความถูกต้อง สุจริต และเที่ยงธรรม ยึดประโยชน์ของปชช.-ประเทศชาติเป็นสำคัญ 17 ตุลาคม ‘วันตำรวจ’ พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ส่งสารเนื่องใน วันตำรวจ ประจำปี 2566 ความว่า

เพื่อนข้าราชการตำรวจที่รัก เนื่องในโอกาส วันตำรวจ 2566 ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ผมขอส่งความปรารถนาดี ความระลึกถึง และความห่วงใย มายังเพื่อนข้าราชการตำรวจและครอบครัวด้วยความจริงใจ

‘วันตำรวจ’ เป็นวันสำคัญยิ่งที่ข้าราชการตำรวจทุกนาย ควรได้หวนระลึกถึงภารกิจหน้าที่อันทรงเกียรติ ทั้งการพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อย และเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการอำนวยความผาสุก และความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าราชการตำรวจทุกนายต่างได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนเพื่อระงับทุกข์ และบำรุงสุข แม้บางครั้งต้องเสี่ยงกับภยันตราย จนต้องเอาชีวิตเข้าแลกก็มิได้ย่อท้อเกรงกลัว ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นตำรวจมืออาชีพ ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

ในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผมจึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ขอให้เพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนาย ได้ยึดมั่นในเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตใจที่แน่วแน่ สำนึกในหน้าที่ ตั้งมั่นในความถูกต้องสุจริต และเที่ยงธรรมเป็นหลักพื้นฐาน ยึดถือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักสำคัญ รวมทั้งเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ เป็นองค์กรปราบปรามอาชญากรรม และบังคับใช้กฎหมายในระดับมาตรฐานสากลที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนเดชะพระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพร ให้เพื่อนข้าราชการตำรวจและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ