Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ เสียงตอบรับดีเยี่ยม

ดร.เอ้ – สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ควงทนายสุขสันต์ มิสสาจันทร์ เดินหาเสียงศรีราชา ปราศรัยตลาดบ่อยาง ขอคะแนนเสียงผู้ใช้แรงงาน เสียงตอบรับดีเยี่ยม

ดร.เอ้ - สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ควงทนายสุขสันต์ มิสสาจันทร์ เดินหาเสียงศรีราชา ปราศรัยตลาดบ่อยาง ขอคะแนนเสียงผู้ใช้แรงงาน เสียงตอบรับดีเยี่ยม