Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ เปิดบ้านสามพราน

อจน.เปิดบ้านสามพรานต้อนรับ กปน.

องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตามภารกิจ จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการจัดการน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย โดยได้มีข้อตกลงร่วมกับเทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม