อจน.เปิดบ้านสามพรานต้อนรับ กปน.

องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตามภารกิจ จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการจัดการน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย โดยได้มีข้อตกลงร่วมกับเทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม ในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองสามพราน
.
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ซึ่งองค์การจัดการน้ำเสียได้ออกแบบก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองสามพราน แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ภายในพื้นที่ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำได้ออกแบบเป็นระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดิน พร้อมติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์เพื่อทำการบำบัดน้ำเสีย พื้นที่ด้านบนจัดทำเป็นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมกลางแจ้ง

ซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ร่วมกับประชาชนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชน รวมทั้งมีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วได้มาตรฐานกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. องค์การจัดการน้ำเสียได้จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองสามพรานขึ้น โดยเป็นการนำเสนอภาพรวม ขั้นตอนการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย การปฏิบัติงานของบุคลากร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การเล่นกีฬาฟุตบอลโดยเยาวชนจากโรงเรียนเทศบาลสามพราน

ซึ่งแสดงถึงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ด้านบนของระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้ง การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้ด้านสาธารณประโยชน์โดยรถน้ำดับเพลิงสามพราน

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการการประปานครหลวง และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การประปานครหลวง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของการประปานครหลวง นำโดย นาย วีรวัฒน์ ยมจินดา คณะกรรมการการประปานครหลวง/ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม โดยมี นาย วิรัตน์ ภมรานนท์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ขององค์การจัดการน้ำเสียร่วมให้การต้อนรับ