Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ มหาวิทยาลัย

สวนสุนันทา ลงนาม MOU 19 โรงเรียนดัง จ.นนทบุรี ผลักดันเด็กเรียนมหาวิทยาลัย

มรภ.สวนสุนันทา จับมือ 19 โรงเรียนมัธยมใน จังหวัดนนทบุรี ลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ความร่วมมือทางวิชาการเต็มรูปแบบ “รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์” อธิการบดี มั่นใจจากเอ็มโอยูนี้

โครงการส่งเสริมศีลธรรมและธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

"การเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคลากรในองค์กรภาครัฐ" ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศีลธรรมและธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด