Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

โครงการส่งเสริมศีลธรรมและธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

"การเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคลากรในองค์กรภาครัฐ" ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศีลธรรมและธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 65 เวลา 13.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร., โดย พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร./ ผอ.ศปป.ตร.

มอบหมายให้ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง จตช. (ช่วยเหลืองาน ปป.) รับผิดชอบ ควบคุม กำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทน ผอ.ศปป.ตร. ในงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ด้านงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคลากรในองค์กรภาครัฐ” ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศีลธรรมและธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ทเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา