EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024

คุณกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน แถลงข่าวงาน “EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024” ในการเปิดงานแถลงข่าว ภายใต้ชื่องาน “EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024” ในวันนี้ จากคำกล่าวรายงานของคณะผู้จัดงาน จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดียได้มีความสำคัญในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้งานด้านวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยเราสามารถผสมผสานเข้ากับด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารและการนำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดีย ที่มีการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งความพิเศษ เนื่องไนไอกาสที่ประเพณี “สงกรานต์ในประเทศไทย ได้รับ การประกาศขึ้นทะเบียนในรายการ ตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ดังนั้นจึงมีการจัดงาน EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024 รูปแบบผสมผสานขึ้น ในการจัดงาน EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024 ครั้งนี้ ดิฉันรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของคณะผู้จัดที่จะนำเสนอความรู้ความสำคัญด้านวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์เพื่อนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และบอกต่อแก่ชนรุ่นหลัง จึงขอเชิญชวนทุกคนรวมถึงเยาวชนมาร่วมสนุกในประเพณีสงกรานต์ พร้อมทั้งศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและประเพณีสงกรานต์ แบบร่วมสมัย ที่สามารถบูรณาการความสุข ความสนุก ให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อที่จะได้ร่วมกันสีบสานอนุรักษ์ประเพณีต่อไปกับคนทุกยุคทุกสมัย ในงาน EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024 ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 2 โรงแรมเดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก

#สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล2024 #สงกรานต์2024 #สงกรานต์EDM