“มุ่งสู่การลดภาระแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา” 79 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุรุสภา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 79 ปี มี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี มี ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาให้การต้อนรับ มีผู้ร่วมงาน จำนวน 450 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ได้รับรางวัล แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พิธีในช่วงเช้า พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระพฤหัสบดี พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) และ ฯพณฯ ทวี บุณยเกตุ ผู้ก่อตั้งคุรุสภา

เวลา 09.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 23 คน และรางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานครบ 25 ปี จำนวน 2 คน เพื่อเป็นการยกย่องแก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน อีกทั้งเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และกล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการตามบทบาท ขององค์กร ตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ถือเป็นการดำเนินการตามภารกิจที่สำคัญต่อวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูง การปฏิบัติตามภารกิจ นอกจากจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องร่วมมือดำเนินงาน โดยเฉพาะในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งเป็นมาตรฐานนำไปสู่การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษา การดำเนินการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการกำกับดูแล การประพฤติและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณของวิชาชีพ การพัฒนาวิชาชีพ
และการยกย่องวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ

“การดำเนินงานเพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในสถานการณ์ปัจจุบันของโลก และสอดคล้องกับนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องใช้ความรู้ความสามารถดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น ยึดถือประโยชน์สมาชิกคุรุสภาที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา อยู่ทั่วประเทศเป็นที่ตั้ง โดยขอให้ยึดหลักการทำงานภายใต้แนวคิด”ทำดี ทำได้ ทำทันที” และ “ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด” เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการสร้างมาตรฐานวิชาชีพ และการกำกับ ดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความศรัทธาให้บังเกิดแก่องค์กรวิชาชีพครูต่อไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุรุสภา กล่าว

นอกจากนี้ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดประวัติศาสตร์และเจตนารมณ์ของการจัดตั้งคุรุสภา ให้เป็นสภาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการด้านการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพเพื่อยกระดับวิชาชีพทางการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทุกท่าน อันจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน สังคม และประเทศชาติสืบต่อไป

#สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา #79คุรุสภา #คุรุสภา