สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับนักศึกษาใหม่รอบ Direct Admission หลักสูตรปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สมัครได้แล้ววันนี้!

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบ Direct Admission หลักสูตรปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติและความรู้ทั่วไป
.
– เกรดเฉลี่ย GPAX 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
.
– หากสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกัน US High School Equivalency Diploma (GED) จะต้องมีผลการสอบแต่ล่ะรายวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนนขึ้นไป และมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 640 คะแนน
.
– ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
– มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
.
– มีความสามารถทางด้านดนตรี ในเรื่องของการปฏิบัติเครื่องมือเอก ความรู้และเข้าใจในทฤษฎีดนตรีและประวัติดนตรีตะวันตก และมีโสตทักษะในระดับที่เหมาะสม
.
– มีความใฝ่รู้ในด้านการศึกษาดนตรี สนใจกับการเปลี่ยนแปลงในโลกดนตรีปัจจุบันและมีความเข้าใจบทบาทของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย อาเซียน และนานาชาติ

การรับสมัคร
.
– กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที Application Form
.
– ชำระธรรมเนียมค่าสมัครเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท ชำระโดยการโอนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสี่แยกอรุณอัมรินทร์ เลขที่บัญชี 157-0129-452
.
ชื่อบัญชี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และส่งหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร แล้วดําเนินการแนบเอกสารส่งมาในระบบการสมัคร
* ทั้งนี้เมื่อชําระค่าสมัครแล้วจะไม่สามารถเรียกเงินคืนได้

หลักฐานประกอบการสมัคร
.
– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
– Portfolio และ/หรือ Curriculum Vitae และ/หรือ ใบประกาศนียบัตรของผู้สมัคร
.
– หนังสือรับรองหนึ่งฉบับจากอาจารย์เครื่องมือเอก และหนึ่งฉบับจากอาจารย์ที่ปรึกษา (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
.
– ใบเสร็จหลักฐานการชำระเงินหรือโอนเงิน (SLIP) ฉบับสำเนาตัวจริงซึ่งได้รับจากธนาคารที่มีตราประทับธนาคาร
.
– สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
.
– สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวม 4 ภาคการศึกษา
.
– สำหรับผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษา ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตาโรงเรียน
.
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
– สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
– สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
.
ห้ามส่งใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัครรวมกับบุคคลอื่น
.
**สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ**
.
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pgvim.ac.th/admission
.
หรือโทร. 0-2447-8597 ต่อ 2104