Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

กลุ่มพี่น้องเกษตรกร จ.ยโสธร ร้องพรรครวมแผ่นดิน ช่วยแก้ปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำอย่างจริงจัง

กลุ่มพี่น้องเกษตรกร จ.ยโสธร ร้องพรรครวมแผ่นดิน ช่วยแก้ปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำอย่างจริงจัง
.
วันนี้ 21 กพ. 2566 นาย สพัชญ์นนทน์ เชสพีเดส (ทูน หิรัญทรัพย์) โฆษกพรรครวมแผ่นดิน พร้อมด้วย ดร. สนุก สิงห์มาตร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. จ.ยโสธร เขต 1, นาย พิทยา พาลุสุข ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. จ.ยโสธร เขต 2, นาย สุบรรณ ผ่องกมล ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. สกลนคร เขต 4 และทีมงาน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องของพี่น้องชาวเกษตร กลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดยโสธร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมี พ่อบุญคุ้ม ชายทวีป ประธานกลุ่มฯ ให้การต้อนรับ มีพี่น้องชาวเกษตรกรเข้าร่วมงาน ราว 300 คน

จากการรับฟังปัญหาพบว่าพี่น้องชาวนา มีปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ต้นทุนการผลิตยังสูงอยู่ และที่สำคัญอยากขอให้ พรรครวมแผ่นดิน ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#เกษตรกร #ยโสธร #พรรครวมแผ่นดิน #แก้ปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำ