ชวน..ช้อป..ชิง..แชมป์ 2023 สร้างงาน สร้างรายได้ OTOP/ SME ณ ลานสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ชวน..ช้อป..ชิง..แชมป์ 2023 สร้างงาน สร้างรายได้ พบมหกรรมสินค้า OTOP และกลุ่มธุรกิจ SME อาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง”มากมาย และเทศกาลความอร่อยจากทั่วทิศ จากทุกภาคของประเทศ ชวนลิ้มลอง…สุดยอดอาหารไทย ๔ ภูมิภาค มหกรรมสุดยิ่งใหญ่ต้อนรับ ปี 2566 สำหรับคนรักรถ พิเศษ..ลดแลก…แจกแถม…ราคาสุดปังเฉพาะในงานเท่านั้น ชวนคุณหนูๆมาร่วมสนุก เครื่องเล่นชุดใหญ่อลังการ สุดฟิน ร่วมสนับสนุนลิเกไทย ขวัญใจประชาชน มณธน ศิษย์หอมหวน ณ ลานสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๑-๑๙ กุมภาพันธ์นี้

เปิดแล้วยิ่งใหญ่ วันที่ ๑๑-๑๙ กุมภาพันธ์นี้ ชวน..ช้อป..ชิง..แชมป์ 2023 สร้างงาน สร้างรายได้ พบมหกรรมสินค้า OTOP และกลุ่มธุรกิจ SME อาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง”มากมาย และเทศกาลความอร่อยจากทั่วทิศ จากทุกภาคของประเทศ ชวนลิ้มลอง…สุดยอดอาหารไทย ๔ ภูมิภาค มหกรรมสุดยิ่งใหญ่ต้อนรับ ปี 2566 สำหรับคนรักรถ พิเศษ..ลดแลก…แจกแถม…ราคาสุดปังเฉพาะในงานเท่านั้น ชวนคุณหนูๆมาร่วมสนุก เครื่องเล่นชุดใหญ่อลังการ สุดฟิน ร่วมสนับสนุนลิเกไทย ขวัญใจประชาขน มณธน ศิษย์หอมหวน ณ ลานสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๑-๑๙ กุมภาพันธ์นี้

ชื่อโครงการ ชวน..ช้อป..ชิง..แชมป์ 2023
.
สถานที่ ลานสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กำหนดวัน/เวลา วันที่ ๑๑-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐น.ถึง ๒๔.๐๐น. หน่วยงาน สมาคมผู้สูงอายุพฤกษา-มหาสวัสดิ์ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ มูลนิธิต้นบุญวิสาขา

ด้วยหลักการและเหตุผล เนื่องจากกรอบยุทธศาสตร์ชาติกำหนดระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และสนองตอบต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ สร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ข้อที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

รวมทั้ง การพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพื่อสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจที่พิจารณาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขับเคลื่อนธุรกิจ (From Entrepreneur to Technopreneur) สู่การเป็น “ผลิตได้ ขายเป็น” รวมทั้งการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของภาคการผลิตและการบริการ และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ปัจจุบันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับชุมชนมีความหมายสำคัญต่อการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง โดยมีเป้าประสงค์ประชาชนในหมู่บ้าน มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ฃองกลุ่มสินค้า OTOP และธุรกิจ SME

วัตถุประสงค์
.
เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอาชีพ SME กลุ่มผู้ประกอบการสินค้าOTOP

เพื่อส่งเสริมการใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นช่องทางการตลาดในการดำเนินการธุรกิจได้อย่างเหมาะสมทันเวลาเพื่อตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย

เพื่อผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอาชีพSME กลุ่มผู้ประกอบการOTOP มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพรูปแบบของบรรจุภัณฑ์และนำมาประยุกต์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ ของตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค

เพื่อสร้างงานและเพิ่มรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน เป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

เพื่อเน้นกระบวนการสร้างรายได้จากมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป และบริการคุณภาพที่มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่ม ให้เป็นที่ต้องการของตลาด สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น โดยยึดหลักการพึ่งตนเองของชุมชน
.
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน ให้สามารถคิดเอง ทำเอง ในการพัฒนาส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
.
ชวน..ช้อป..ชิง..แชมป์..เชิญพบกับสินค้าหลากหลายภายในงานสินค้าแบนรด์เนม สินค้าเอาท์เลท เสื้อผ้าเครื่องหนัง เครื่องสำอางค์ อาหารอร่อย มากมาย แล้วพบกับค่ายรถดังๆกับข้อเสนอพิเศษลดแลกแจกแถมข้อเสนอเดียวกันกับงานมอเตอร์โชว์ เชิญทุกท่านมาให้กำลังใจการประกวดสาวงามเอกลักษณ์ไทยกับการชิงแชมป์นักร้องเสียงแจ๋ว ชมมหกรรมคอนเสิร์ทมหากุศล ปิดท้ายลิเกดังขวัญใจประชาชนจากคณะมณธน ศิษย์หอมหวล ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น ณ ศาลากลาง จ.ชลบุรี วันที่ 11-19 ก.พ. นี้