Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ดร.กรกมล เอื้อวิวัฒน์กุล ผ่านการคัดเลือกเป็น “สตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๔”

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามที่ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปภัมภ์ จัดทำโครงการ “วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๔” ภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ได้ส่งผลการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดย “ดร.กรกมล เอื้อวิวัฒน์กุล” ผ่านการคัดเลือกเป็น “สตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๔”

ทั้งนี้ สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิก ได้คัดเลือกและมีมติให้เสนอชื่อสตรีไทยที่สมควรได้รับคัดเลือกเป็น “สตรีไทยดีเด่น” ประจำปี 2564 ได้แก่ ดร.กรกมล เอื้อวิวัฒน์กุล ได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่น ตามแบบเสนอประวัติและผลงานผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมหลักฐานต่างไปยังสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ซึ่งในการจัดโครงงานครั้งนี้เป็นการคัดเลือกสตรีไทยทั่วประเทศ ซึ่งมีประวัติและผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของบุคคล ชุมชน และสังคมในภาพรวม