โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับสมัคร ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรพัฒนาวินัย และความมั่นคงนักบริหาร (พวม.) รุ่นที่ 4

โดย โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หวังให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจแนวคิดด้านความมั่นคงของประเทศ และสร้างพลเมืองดี มีทักษะการเป็นผู้นำ พัฒนาสังคมและประเทศชาติ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 กรกฎาคม 2564 ใช้เวลาอบรมเป็นเวลา 15 สัปดาห์ (2 วัน/สัปดาห์) ผู้สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ พ.อ. ทนงศักดิ์ แก้วจันทร์ทอง ผอ.หลักสูตร โทร. 095-161 6536