บริษัทเทิดไท แอนด์ โค จำกัด เซ็นสัญญาปรับปรุง คลองยม – น่าน

นางสาว ณัฐธิดา เทพสุทิน กรรมการผู้จัดการบริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด และ นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยกองพัสดุ กรมชลประทาน ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างปรับปรุงคลองยม-น่าน และอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย ระหว่าง บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด กับ กรมชลประทาน มูลค่างานทั้งสิ้น 1,782  ล้านบาท ระยะเวลาในการก่อสร้าง 1,080 วัน
.
สำหรับโครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างปรับปรุงคลองยม-น่าน และอาคารประกอบ จุดเริ่มต้นแนว คลองระบายน้ำอยู่ด้านฝั่งซ้ายของแม่น้ำยม พิกัด E 585970, N 1921185 ที่ กม.0+540.680 ในเขตตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ถึงจุดสิ้นสุดที่จะดำเนินการตามสัญญาที่ กม.0+453.030 ของคลอง 1 ซ้าย และงานป้องกันตลิ่ง ในเขตตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

โดย นางสาวณัฐธิดา เทพสุทิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด กล่าวว่าโครงการทั้งสิ้นจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาของสัญญาที่ได้ทำกันไว้ ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนงานที่ดีของทีมงานที่เรามีอยู่ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องจักร และทีมงานที่มีศักยภาพความพร้อมเต็มที่
.
เพื่อประโยชน์ของประชาชนเกี่ยวระบบน้ำโดยเฉพาะคลองยม-น่าน คาดว่า จะสามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายได้อย่างแน่นอน เนื่องจากเรามีประสบการณ์ในเรื่องนี้และมีความเป็นมืออาชีพขอให้ทุกคนวางใจได้