‘พรพิมล’ ไปต่อ! เพื่อคนดนตรี มอบลิขสิทธิ์ 10% เพลงครูชาลี ให้สมาคมนักร้องฯ

ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ถนนวิภาวดีรังสิต นายธานินทร์ อินทรเทพ นายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  ตามระเบียบวาระที่ กำหนดในข้อบังกับของสมาคมฯ  ว่าด้วยการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยมีวาระ แถลงการณ์ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา, แถลงบัญชีและงบดุล, แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และขอย้ายสำนักงานที่ตั้งสมาคมนักร้องฯ จากกระทรวงวัฒนธรรม มาอยู่ที่ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 อันเป็นที่อยู่ปัจจุบัน
.
ซึ่งการประชุมใหญ่สามัญครั้งนี้ มีสมาชิกมาร่วมประชุม อาทิ วินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ อุปนายกคนที่ 1, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ศิลปินแห่งชาติ อุปนายกคนที่ 2, ดร.นิตยา อรุณวงศ์ เลขาธิการ, อุไรวรรณ ทรงงาม, นายทะเบียน, เพ็ญแข อัครบวร, เหรัญญิก, อุมาพร บัวพึ่ง สวัสดิการ ร่วมด้วยสมาชิก ม.ล.ปราลี ประสมทรัพย์, สมศรี ม่วงศรเขียว, นฤพนธ์ ดุริยะพันธ์, สมชาติ ชนะโชติ, จิตติมา เจือใจ, ทิพวัลย์ ปิ่นภิบาล, ฎากร เทพทอง, คณิตตา จิตต์เจริญ, ครูนนท์ปิญา, อ.กมล ทัพคัลไลย ฯลฯ

แต่ด้วยจำนวนสมาชิกที่มาประชุมมีไม่ถึงครึ่งนึงของสมาชิกทั้งหมด ตามข้อระเบียบการประชุมไม่สมบูรณ์ ในที่สุดที่ประชุมก็ได้มีมติเลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 โดยจะเปลี่ยนสถานที่จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ไปเป็นสมาคมศิษย์เก่าอำนวยศิลป์ ริมคลองประปา (อยู่ระหว่างประสานงาน) ซึ่งจะทำการปิดใบประกาศที่สำนักงานเพื่อแจ้งสมาชิก และผ่านสื่อมวลชนต่อไป

ทั้งนี้ นายธานินทร์ อินทรเทพ นายกสมาคมนักร้องฯ ยังกล่าวเสริมว่า ในวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายนนี้ ทางสมาคมนักร้องฯ จะมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับครูเพลง และนักร้องที่เสียชีวิต ณ ที่ทำการสมาคม จึงขอเรียนเชิญสมาชิกมาร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน และยังกล่าวขอบคุณที่สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการจัดคอนเสิร์ตการกุศลระดมเงินมอบให้ชรัมภ์ เทพชัย ที่กำลังล้มป่วย ได้เงินมากถึง 300,000 บาท รวมถึงขอบคุณสมาชิกที่ได้ร่วมงาน “สัมมนาเพลง-หนังคู่แผ่นดิน 99 ปีครูชาลี อินทรวิจิตร” เพื่อระดมเงินช่วยครูชาลี อินทรวิจิตร ที่ศิลปินแห่งชาติ ที่กำลังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช และเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยอาการล่าสุดในเวลานี้ ครูชาลี อินทรวิจิตร อยู่ในช่วงที่ดีมากขึ้นเป็นลำดับ

ต่อมาในช่วงบ่าย คุณพรพิมล มั่นฤทัย ในนามบริษัท พร-คมน์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ได้เดินทางมามอบกระเช้าเพื่อแสดงความขอบคุณสมาคมนักร้องฯ ที่ได้เป็นกำลังสำคัญในการจัด “สัมมนาเพลง-หนังคู่แผ่นดิน 99 ปีครูชาลี อินทรวิจิตร” ซึ่งคุณพรพิมล มั่นฤทัย ในฐานะผู้ดูแลลิขสิทธิ์เพลงมากกว่า 1,000 เพลงของครูชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ ยังได้มอบสิทธิประโยชน์ลิขสิทธิ์ 10% ของเพลงครูชาลี อินทรวิจิตร ให้กับ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปสมทบช่วยเหลือสมาชิกที่ล้มป่วย รวมถึงพัฒนาบุคลากรคนรุ่นใหม่ทางด้านการขับร้อง-การใช้เสียง ภายใต้การดูแลของสมาคมนักร้องฯ ต่อไป โดยมีนายธานินทร์ อินทรเทพ นายกสมาคมนักร้องฯ เป็นผู้รับมอบ
.
อนึ่ง ในส่วนการระดมเงินช่วยเหลือครูชาลี อินทรวิจิตร พรพิมล มั่นฤทัย ในนามบริษัท พร-คมน์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ยังคงดำเนินการต่อไป แม้จะมีอุปสรรค แต่ในฐานะผู้ใหญ่คุณพรพิมล ขอยุติการให้ข่าวต่อสื่อมวลชนแต่เพียงแค่นี้ พร้อมเปิดโอกาสให้คู่กรณีเข้ามาพูดคุยเพื่อหาข้อสรุปอย่างประนีประนอม ในขณะที่การเปิดรับเงินบริจาคเพื่อสมทบค่าใช้จ่ายช่วยเหลือครูชาลี อินทรวิจิตร จะเปิดรับเพียงบัญชีเดียว คือ ชื่อบัญชี นายชาลี อินทรวิจิตร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ลาดพร้าว 71 เลขบัญชีออมทรัพย์ 253-206446-7 พร้อมทั้งยังกล่าวทิ้งท้าย ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมทำงานจนสำเร็จลุล่วง