MDR ซอกสวยของคนแบกเป้

เชื่อว่าโดยปกตินักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวทั่วไปไม่ค่อยมีโอกาสค้างแรมในเมืองลพบุรีซักเท่าไหร่ นั่นอาจมีสาเหตุหลายประการประกอบกัน เช่น คนกรุงเทพฯ ไม่นอนลพบุรีเพราะอยู่ใกล้เกินกว่าต้องค้าง

Content Writer

มีนาคม 1, 2017