รมต. ชัยวุฒิ ผลักดันระบบ 5G ให้สอดคล้องกับระบบธุรกิจออนไลน์ รับเชิญบรรยาย ให้หลักสูตร The Media New Normal รุ่นที่1

ท่านชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง ” MEDIA PRIVACY AND SECURITY “

Content Writer

กุมภาพันธ์ 11, 2022