S&P ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” เป็นปีแรก สะท้อนความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณ มณีสุดา ศิลาอ่อน สื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่รางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 เป็นปีแรก จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Content Writer

พฤศจิกายน 19, 2021

‘เอส แอนด์ พี’ ติดอันดับ “หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564” สะท้อนความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลในทุกมิติ

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ผ่านการคัดเลือกรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ประจำปี 2564

Content Writer

ตุลาคม 13, 2021