เผยสาระสำคัญ ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ….

มติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 11 ม.ค.65 ได้ผ่านความเห็นชอบและรับทราบ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ….

Content Writer

มกราคม 13, 2022