‘เกษตร จ.ลพบุรี’ นำสมาชิกศึกษาดูงานตลาดเกษตรกร ปลอดภัย ไร้มลพิษ

ศึกษาดูงานเสริมสร้างการเรียนรู้ และฝึกทัษะด้านการพัฒนาบริหารจัดการตลาดเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับการผลิต การแปรรูปที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีการตลาดที่เข้มแข็ง

Content Writer

ธันวาคม 25, 2021