“อบรมหลักสูตร” ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม นักบริหารระดับสูง ปธส.รุ่น 7

พฤษภาคม 17, 2019 | คอมเม้น 0

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร”ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่น 7 (ปธส.7) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัตืการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมนักบริหารระดับสูง รุ่น 7