“วราวุธ” ชูนวัตกรรม ‘จัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน’ เนื่องในวันทะเลโลก

มิถุนายน 8, 2020 | คอมเม้น 0

“วราวุธ” ชูนวัตกรรม ‘จัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน’ เนื่องในวันทะเลโลก

“อสม. ปทุมธานี” ชูนวัตกรรม “ช่วยเลิกบุหรี่”

มิถุนายน 12, 2019 | คอมเม้น 0

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งสำคัญในการเลิกบุหรี่ คือจิตใจที่เข้มแข็งของผู้ที่จะเลิกเป็นหลัก แต่ในหลายกรณีพบว่า หากผู้ที่ต้องการเลิกมีจิตใจแน่วแน่ และได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ จะทำให้เลิกได้เร็วและถาวรมากขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความพยายามเข้ามาร่วมสนับสนุนและรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีต่างๆ เพื่อดำเนินการชวนและช่วยเลิกบุหรี่ โดยมุ่งหวังให้คนเลิกสูบบุหรี่ให้ได้มากที่สุด ผ่านกลไกสำคัญ อย่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งเป็นกลุ่มที่กระจายอยู่ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ