ครบ 26 ปี สถาปนา อจน. ผนึกกำลังพันธมิตรเร่งบำบัดน้ำเสีย

ครบรอบ 26 ปี วันสถาปนาองค์การจัดการน้ำเสีย ครบรอบ26 ปี ในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสียเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2538 มีภารกิจในการ จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

Content Writer

สิงหาคม 16, 2021