โรงเรียนบ้านสบปืน Model ฟัง พูด ภาษาไทยกลุ่มชาติพันธุ์ ก้าวสู่…ผลงานระดับชาติ

กันยายน 27, 2019 | คอมเม้น 0

การประชุม ถอดบทเรียนโครงการส่งเสริม และพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ 2562