นาย สุพจน์ กัลยาณมิตร

ข้อมูลสื่อมวลชน เดลิมิเร่อร์ออนไลน์
.

ชื่อ-นามสกุล นาย สุพจน์ กัลยาณมิตร
ภาษาอังกฤษ Mr. Supot Kunlayanamit
ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว
เลขที่บัตรประชาชน 3 1002 02929 616
เลขที่บัตร DM-068-2564
วันออกบัตร 2 สิงหาคม 2564
บัตรหมดอายุ 2 สิงหาคม 2565
.
ข้อพึงปฎิบัติ
1. บัตรนี้เป็นบัตรประจำตัวสื่อมวลชน
2. ต้องติดบัตรนี้ตลอดเวลาและแสดงบัตรทุกครั้งในขณะปฎิบัติหน้าที่
3. ข้อมูลสื่อมวลชนออนไลน์กับบัตรไม่ตรงกัน ถือเป็นอันยกเลิก
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้กรุณาส่งคืน
5. การแอบอ้างใช้บัตรถือว่ามีความผิดทางกฎหมายอาญา
ติดต่อสอบถาม 02-0488574