ผู้ช่วยศาสตรจารย์ศิวาวิทย์ สำเร็จผล

ข้อมูลสื่อมวลชน เดลิมิเร่อร์ออนไลน์
.

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตรจารย์ศิวาวิทย์ สำเร็จผล
ภาษาอังกฤษ Asst.Prof. (S) Siwawit Samretphon
ตำแหน่ง บรรณาธิการข่าวการเมืองและอาชญากรรม
เลขที่บัตรประชาชน 3 1017 00920 18 2
เลขที่บัตร DM-010-65
วันออกบัตร 1 มกราคม 2565
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565
.
ข้อพึงปฎิบัติ
1. บัตรนี้เป็นบัตรประจำตัวสื่อมวลชน
2. ต้องติดบัตรนี้ตลอดเวลาและแสดงบัตรทุกครั้งในขณะปฎิบัติหน้าที่
3. ข้อมูลสื่อมวลชนออนไลน์กับบัตรไม่ตรงกัน ถือเป็นอันยกเลิก
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้กรุณาส่งคืน
5. การแอบอ้างใช้บัตรถือว่ามีความผิดทางกฎหมายอาญา
ติดต่อสอบถาม 02-0488574