นาย นพพร สิทธิธรรม

ข้อมูลสื่อมวลชน เดลิมิเร่อร์ออนไลน์
.

ชื่อ-นามสกุล นาย นพพร สิทธิธรรม
ภาษาอังกฤษ Mr. Nopporn Sittitam
ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว
เลขที่บัตรประชาชน 1 1301 00002 72 0
เลขที่บัตร DM-071-2564
วันออกบัตร 23 สิงหาคม 2564
บัตรหมดอายุ 23 สิงหาคม 2565
.
ข้อพึงปฎิบัติ
1. บัตรนี้เป็นบัตรประจำตัวสื่อมวลชน
2. ต้องติดบัตรนี้ตลอดเวลาและแสดงบัตรทุกครั้งในขณะปฎิบัติหน้าที่
3. ข้อมูลสื่อมวลชนออนไลน์กับบัตรไม่ตรงกัน ถือเป็นอันยกเลิก
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้กรุณาส่งคืน
5. การแอบอ้างใช้บัตรถือว่ามีความผิดทางกฎหมายอาญา
ติดต่อสอบถาม 02-0488574