นาย นครินทร์ ชัยพรพลธนยศ

ข้อมูลสื่อมวลชน เดลิมิเร่อร์ออนไลน์
.

ชื่อ-นามสกุล นาย นครินทร์ ชัยพรพลธนยศ
ภาษาอังกฤษ Mr. Nakarin Chaipornpolthanayoth
ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว
เลขที่บัตรประชาชน 1 5406 00002 92 0
เลขที่บัตร DM-045-2565
วันออกบัตร 22 ธันวาคม 2564
บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2565
.
ข้อพึงปฎิบัติ
1. บัตรนี้เป็นบัตรประจำตัวสื่อมวลชน
2. ต้องติดบัตรนี้ตลอดเวลาและแสดงบัตรทุกครั้งในขณะปฎิบัติหน้าที่
3. ข้อมูลสื่อมวลชนออนไลน์กับบัตรไม่ตรงกัน ถือเป็นอันยกเลิก
4. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้กรุณาส่งคืน
5. การแอบอ้างใช้บัตรถือว่ามีความผิดทางกฎหมายอาญา
ติดต่อสอบถาม 02-0488574