Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ ในการบังคับใช้กฎหมายในทะเล

พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค ๒ ตรวจเยี่ยมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของ ศรชล.

พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค ๒ ตรวจเยี่ยมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของ ศรชล.