Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับสมัคร ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรพัฒนาวินัย และความมั่นคงนักบริหาร (พวม.) รุ่นที่ 4

โดย โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หวังให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจแนวคิดด้านความมั่นคงของประเทศ และสร้างพลเมืองดี มีทักษะการเป็นผู้นำ พัฒนาสังคมและประเทศชาติ