Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ เร่งสร้าง

ศรชล.ภาค 2 เร่งสร้างความเข้าใจ ให้กับผู้นำชุมชนชายฝั่งทะเล ในจังหวัดนราธิวาส

ศรชล.ภาค 2 โดย ศรชล.จังหวัดนราธิวาส เปิดกิจกรรม โครงการสร้างการรับรู้ในผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในพื้นที่ จว.นราธิวาส ให้กับประธานชุมชน, รองประธานชุมชน, กรรมการชุมชน และ อสม. ในเขตพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาส