Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ เมษายน

ไทย-จีน จ่อถกส่งออกผลไม้ผ่านเส้นทางบก เรือ อากาศ ในเวทีประชุม JTC-SPS เมษานี้

เวทีประชุม JTC-SPS เมษานี้ หลังได้รับผลกระทบจากมาตรการคุมโควิด-19 เส้นทางรถไฟสายไทย-ลาว-จีน พร้อมรองรับการให้บริการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร