Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ อุตสาหกรรม

ชวนไปงาน “ไทยโคเซ็น แฟร์ 2023” มิติใหม่การศึกษาเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และ สถาบันไทยโคเซ็นทั้งสองแห่ง

“บิ๊กป้อม” พบผู้ประกอบการ ในงาน “น้ำบาดาลเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจไทย” ชู “น้ำบาดาล” เป็นแหล่งน้ำต้นทุนขับเคลื่อนการผลิตภาคธุรกิจอุตสาหกรรม พร้อมหนุนสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลใหม่

“บิ๊กป้อม” พบผู้ประกอบการ ในงาน “น้ำบาดาลเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจไทย” ชู “น้ำบาดาล” เป็นแหล่งน้ำต้นทุนขับเคลื่อนการผลิตภาคธุรกิจอุตสาหกรรม พร้อมหนุนสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลใหม่