Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ รับเชิญ

รมต. ชัยวุฒิ ผลักดันระบบ 5G ให้สอดคล้องกับระบบธุรกิจออนไลน์ รับเชิญบรรยาย ให้หลักสูตร The Media New Normal รุ่นที่1

ท่านชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง " MEDIA PRIVACY AND SECURITY "