Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ นำประเทศชาติ

จากวงการมายาสู่ถนนการเมือง “ทูน หิรัญทรัพย์” โฆษก “รวมแผ่นดิน” “พรรคขอเป็นตัวเชื่อมความสมานฉันท์ ขจัดความขัดแย้ง นำประเทศชาติสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน "ทูน หิรัญทรัพย์" ได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองด้วยการเป็นสมาชิก "พรรครวมแผ่นดิน" และได้รับมอบหมายหน้าที่เป็น "โฆษกพรรค" เพื่อสร้างความเข้าใจ ชี้แจงนโยบายของพรรคให้เข้าถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชน