Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ป้ายกำกับ ตรวจสอบ

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง ‘การตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหง’

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N409 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ครั้งนี้ ผศ.ดร. ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ ได้เข้าร่วมและให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีประเด็นดังนี้