ที่ปรึกษาของนายกฯ เสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญนิรโทษกรรม ดับชนวนการเมือง

“พิชิต ชื่นบาน” ที่ปรึกษาของนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน ได้ส่องประเด็นนิรโทษกรรมที่กำลังเริ่มร้อนแรง “รัฐบาลไม่เป็นเจ้าภาพ พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแน่นอน” หลังจากที่มีหลายฝ่ายพยายามให้รัฐบาลผลักดันเรื่องนี้ คงปล่อยให้สภาฯ ดำเนินการเหมือนกฎหมายปกติ

พรรคการเมือง หรือภาคประชาชนจะเสนอกฎหมาย ต้องยึดหลักรัฐธรรมนูญ ไม่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา 3 ที่ต้องเป็นไปโดยหลักนิติธรรม มาตรา 26 วรรคท้าย มาตรา 27 ใช้บังคับทั่วไป ไม่เจาะจง “ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด” ซึ่งบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิ เสรีภาพ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยเท่าเทียม

แม้มีบางฝ่ายที่มีส่วนได้เสียจะขอสละสิทธิ์ ขอย้ำกฎหมายอาญา บุคคลใดยื่นสละสิทธิ์ในการนิรโทษกรรม ก็จะเกิดความลักลั่น ไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างเท่าเทียม ขัดต่อหลักนิติธรรม และขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ อาจเกิดการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ อะไรก็เกิดขึ้นได้ จึงขอตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้

ขณะที่มีบางพรรคการเมือง เสนอร่างเข้ามา ในเวลาที่รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ (รธน.) โดยต้องทำประชามติก่อน เหมือนเป็นเรื่องเดียวกัน แต่นิรโทษกรรมกับแก้ รธน. เป็นคนละเรื่อง

“ในปี 67 รัฐบาลมีภาระหน้าที่ตามที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ทำประชามติ แก้ รธน.เท่านั้น ภายใต้ไม่ควรมีความขัดแย้งใดเกิดขึ้นในสังคม ในความเป็นรัฐบาลต้องสร้างความสมานฉันท์ ไม่สร้างเรื่อง หรือจุดชนวนความขัดแย้ง หรือวิกฤติการเมืองขึ้นมาใหม่ และรัฐบาลต้องสู้กับวิกฤติเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี” พิชิต ชื่นบาน ที่ปรึกษาของนายกฯ แสดงความคิดเห็นประเด็นนิรโทษกรรมในตอนท้าย

#นิรโทษกรรม #พิชิตชื่นบาน