ชวนไปงาน “ไทยโคเซ็น แฟร์ 2023” มิติใหม่การศึกษาเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และ สถาบันไทยโคเซ็นทั้งสองแห่ง ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KOSEN-KMITL) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( KOSEN-KMUTT) ร่วมกันจัดงาน “ไทยโคเซ็น แฟร์ 2023” ภายใต้หัวข้อ มิติใหม่การศึกษาไทย กับการ เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม (Thai New Education System and Industrial Linkage) ขอเชิญชวนผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 – 17:00 น. ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1 ณ. ไบเทค บางนา

การจัดงาน Thai KOSEN Fair 2023 ในครั้งนี้ เพื่อต้องการเผยแพร่ระบบการศึกษารูปแบบใหม่ KOSEN Education ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างแนบแน่นระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น โดยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษา KOSEN ของญี่ปุ่น ในบริบทที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย การเปิดให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนการสอน เป็นรายหลักสูตรที่ได้ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นการแสดงถึงทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบัน และที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก ในปี 2024 นี้ โดยผลผลิตที่ได้คือ วิศวกรพันธุ์ใหม่แบบ 2 in 1 ที่เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป สามารถสร้างหุ่นยนต์ หรือสร้างระบบเชิงวิศวกรรมออกมาเพื่อนำไปใช้งานได้อย่างแท้จริงในโลกปัจจุบัน

งานนี้ ยังเน้นความสำคัญในการให้ข้อมูล ที่ถูกต้องแก่ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ในคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษา จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ต้องการรองรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตร KOSEN เข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมต้น ที่สนใจการศึกษาหลักสูตร KOSEN พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าสู่การศึกษาระบบนี้ต่อไป

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ที่มีน่าสนใจ หลากหลาย อาทิ TED Talks โดยนักศึกษาไทยโคเซ็น การเสวนา “วิศวกรพันธุ์ใหม่: ไทยโคเซ็น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการภาคอุตสาหกรรม” ,การนำเสนอผลงานโครงการ PBL ของสถาบันไทยโคเซ็น ,อภิปราย “ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมด้วยวิศวกรไทยโคเซ็น” โดย โคเซ็น สจล. และ โคเซ็น มจธ. ผู้ที่สนใจเข้ารวมงาน สามารถติดตามข่าวสาร “ไทยโคเซ็น แฟร์ 2023” ได้ทาง https://www.facebook.com/ThaiKOSENofficial

#ไทยโคเซ็นแฟร์ #การศึกษา #อุตสาหกรรม